Deklarāciju projekti

Projekts

DEKLARĀCIJA  

Par neatliekamiem pasākumiem cīņai pret apreibinošajām vielām 

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) nekavējoties jāveic pasākumi cīņai pret narkotiskajām, psihotropajām un citām apreibinošām vielām, kuras apdraud bērnu un jauniešu dzīvību, veselību un normālu attīstību, kā arī jāinformē par šo vielu kaitīgumu un lietošanas sekām, rīkojot lekcijas ar bijušo „atkarīgo” līdzdalību;

2) jāveicina bērnu un jauniešu sports, kā arī citas fiziskās aktivitātes, jāizstrādā mērķtiecīgāki sporta stundu standarti un normas;

3) bez maksas jānodrošina onkoloģisko slimību diagnostikas iespēja katram Latvijas iedzīvotājam vismaz reizi divos gados, kā arī valsts atbalsts smagu un retu slimību ārstēšanai bērniem un jauniešiem;

4) gan bērnudārzos, gan pamatskolās jāievieš obligātas katra bērna nodarbības ar psihologu.

 

4.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2014.gada 25.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA - Par neatliekamiem pasākumiem cīņai pret apreibinošajām vielām

Priekšlikumu tabula deklarācijas projekta grozījumiem "Par neatliekamiem pasākumiem cīņai pret apreibinošajām vielām"

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ņemot vērā, ka tēmā „Es un Eiropas Savienība” tika iesniegts vismazāk ideju un, lai darbs Eiropas lietu komisijā būtu interesantāks un būtu vērsts uz jauniešu konkrētu problēmu risināšanu, rosinām deklarācijas projektam „Par jauniešu nodarbinātības veicināšanu” iesniegt priekšlikumus par jauniešu bezdarba problēmas pārvarēšanu, kas ir aktuāls jautājums visā Eiropas Savienībā.

2012.gada 5.decembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar iniciatīvu „Jauniešu garantija”, kas paredz jauniešu bezdarba problēmu pārvarēšanu. Šīs problēmas risināšanai arī Latvijā ir izstrādāti un 2014.gada 2.janvārī oficiāli uzsākti īstenot Jauniešu garantijas atbalsta pasākumi. To mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti nodarbinātībā, apmācībā un izglītības ieguvē (vairāk informācijas Labklājības ministrijas izstrādātajā prezentācijā).

Deklarācijas projektam „Par jauniešu nodarbinātības veicināšanu” var iesniegt tādus priekšlikumus kā „veicināt jauniešu nodarbinātību, izmantojot Eiropas Savienības iniciatīvu „Jauniešu garantija” un iesaistot jauniešus tās darbības mehānisma izstrādē” vai „Jauniešu garantijas shēmām ir nepieciešams kvalitatīvs satvars, lai piedāvātā izglītība, apmācība un darbavietas nodrošinātu pienācīgu samaksu, darba apstākļus un veselības un drošības standartus”.

 

Projekts

DEKLARĀCIJA 

Par jauniešu nodarbinātības veicināšanu 

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj,ka:

1) jāveicina jauniešu nodarbinātība, lai attīstītu Latvijas ekonomiku un celtu valsts konkurētspēju starptautiskā līmenī;

2) jāaicina Eiropas Savienības dalībvalstis reformēt jauniešu izglītības un apmācības standartus, lai būtiski uzlabotu jauniešu darba un dzīves perspektīvas;

3) jāsaglabā Latvijā un Eiropas Savienībā tradicionālās vērtības;

4) jāstiprina nacionālās identitātes apziņa bērnos un jauniešos, it īpaši tajos, kuri vecāku darba gaitu dēļ pagaidām nedzīvo Latvijā.

 

4.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2014.gada 25.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA - Par jauniešu nodarbinātības veicināšanu

Priekšlikumu tabula deklarācijas projekta grozījumiem "Par jauniešu nodarbinātības veicināšanu"

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projekts

DEKLARĀCIJA 

Par pamatzināšanām uzņēmējdarbībā un pašiniciatīvas attīstīšanu

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) jauniešu vidū jāpopularizē uzņēmējdarbība, arī ar izglītības programmu palīdzību sniedzot uzņēmējdarbībai nepieciešamās pamatzināšanas un liekot akcentu uz pašiniciatīvas attīstīšanu;

2) vajag radīt skolās tādus apstākļus, ka ūdens un energoresursi tiek taupīti, bet ietaupītie līdzekļi novirzīti skolēnu iniciatīvu atbalstam;

3) jāveido ciešāka izglītības iestāžu un biznesa inkubatoru sadarbība;

4) jāattīsta jauniešu brīvprātīgā darba iespējas, it īpaši vasaras nometņu ietvaros;

5) jāsamazina uzņēmumu ienākuma nodoklis, lai Latvijā uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, kā arī celtu valsts konkurētspēju Eiropas tirgū;

6) nepieciešams lielākajos veikalos ieviest PET un stikla pudeļu nodošanas aparātus.

 

4.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2014.gada 25.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA -  Par pamatzināšanām uzņēmējdarbībā un pašiniciatīvas attīstīšanu

Priekšlikumu tabula deklarācijas projekta grozījumiem "Par pamatzināšanām uzņēmējdarbībā un pašiniciatīvas attīstīšanu"

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekts

DEKLARĀCIJA 

Par individualizētu pieeju skolēnu vajadzībām izglītības sistēmā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) vidējās vispārējās izglītības iestādēs īstenojamām izglītības programmām jābūt tādām, kas palīdzētu katram jaunietim izvēlēties savu nākotnes profesiju un orientēties noteiktā mācību virzienā, turklāt vidusskolām vajadzētu piedāvāt izvēles priekšmetus padziļinātai zināšanu apguvei;

2) racionāli jāveido tāds bilingvālās izglītības modelis, kas nodrošinātu kvalitatīvu sistēmas pāreju uz pilnīgu izglītības apguvi valsts valodā, jāievieš mācību priekšmets, kas nodrošinātu starpkultūru izpratni, latviskās identitātes apziņu un ieskatu nemateriālās kultūras mantojumā, kā arī citu tautu kultūrā;

3) jāsaglabā Latvijas lauku apvidos esošās skolas, kam jābūt spējīgām sniegt jauniešiem pilnvērtīgu izglītību un jākļūst par vietējiem kultūras centriem, lai apturētu cilvēku aizplūšanu no laukiem;

4) vidusskolēni jāiesaista jaunāko klašu skolēnu apmācības procesā;

5) vidusskolu programmām jāpalīdz skolēniem attīstīt arī spējas analizēt mediju piedāvāto informāciju un izprast politiskos procesus;

6) uzņemot augstskolās nākamos studentus, būtu jāņem vērā arī viņu neformālās vai interešu izglītības aktivitātes un dalība ar izglītības programmu īstenošanu saistītos projektos;

7) nedrīkstētu pārāk būtiski samazināt valsts budžeta finansētu studiju iespējas, arī humanitāro un sociālo zinātņu sfērā;

8) pie izglītības iestādēm jāizveido velosipēdu novietnes;

9) skolas somām jābūt vieglākām un nepieciešams samazināt mājas darbu skaitu.

 

4.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2014.gada 25.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA - Par individualizētu pieeju skolēnu vajadzībām izglītības sistēmā

Priekšlikumu tabula deklarācijas projekta grozījumiem "Par individualizētu pieeju skolēnu vajadzībām izglītības sistēmā"

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem