Deklarācijas

4.Jauniešu Saeimas pasākuma dienā 2014.gada 25.aprīlī četras pieņemtās deklarācijas ir parakstījusi Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un tās ir publicētas šeit, kā arī Saeimas mājaslapā http://saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/jauniesu-saeima.

Visas deklarācijas tika nodotas Saeimas atbildīgajām komisijām, visām Saeimas frakcijām un pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, lai deputāti varētu iepazīties ar deklarāciju saturu un apsvērt iespēju tajās paustās idejas aktualizēt Saeimas komisiju darbā. Tostarp ikviens Jauniešu Saeimas deputāts pasākuma laikā tika aicināts un iedrošināts aktīvi sekot līdzi savu ideju un deklarāciju gaitai, interesējoties komisijās.

 

Par neatliekamiem pasākumiem cīņai pret apreibinošām vielām

 
Latvijas Jauniešu Saeima nolemj,ka:     

1)     nekavējoties jāveic pasākumi cīņai pret narkotiskajām, psihotropajām un citām apreibinošām vielām, kuras apdraud dzīvību, veselību un normālu attīstību, kā arī jāinformē par šo vielu kaitīgumu un lietošanas sekām, rīkojot seminārus ar bijušo „atkarīgo” līdzdalību. Jāpaaugstina kriminālatbildība un naudas sodi par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu, pamudināšanu tās lietot un glabāšanu;
2)     jāattīsta bērnu un jauniešu sports, kā arī citas fiziskās un radošas aktivitātes, jāizstrādā mērķtiecīgāki stundu standarti un normas;
3)     bez maksas jānodrošina onkoloģisko slimību diagnostikas iespēja katram Latvijas iedzīvotājam vismaz reizi divos gados, kā arī valsts atbalsts smagu un retu slimību ārstēšanai bērniem un jauniešiem;
4)      jāinformē sabiedrība par to, kam konkrēti var anonīmi ziņot, kur un kas lieto vai izplata apreibinošas vielas.


Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

4.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2014.gada 25.aprīlī

DEKLARĀCIJA - Par neatliekamiem pasākumiem cīņai pret apreibinošajām vielām

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Par jauniešu nodarbinātības veicināšanu

 
Latvijas Jauniešu Saeima nolemj,ka: 

1)       jāveicina jauniešu nodarbinātība, lai attīstītu un stabilizētu Latvijas ekonomiku un celtu valsts konkurētspēju starptautiskā līmenī;
2)       jāatbalsta jauniešu iespējas iesaistīties darbā starptautiskās organizācijās un uzņēmumos, lai iegūtu starptautisku pieredzi, kas palīdzēs darba meklējumos Latvijā;
3)       jāaicina Izglītības un zinātnes ministrija īstenot nepieciešamās reformas vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības jomā, lai Latvijā panāktu izglītības kvalitātes atbilstību augstākajiem Eiropas Savienības standartiem;
4)       jānodrošina, lai jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nemācās vai atstāj formālo izglītību, četru mēnešu laikā saņemtu labu un kvalitatīvu darba, māceklības, stažēšanās vai izglītības piedāvājumu, kura ietvaros tiktu iegūta atzīta profesionālā kvalifikācija;
5)       jāsaglabā Latvijā un Eiropas Savienībā tradicionālās vērtības;
6)       jāstiprina nacionālās identitātes apziņa bērnos un jauniešos, it īpaši tajos, kuri vecāku darba gaitu dēļ pagaidām nedzīvo Latvijā, mudinot jauniešus piedalīties dažādos kultūras pasākumos, piemēram, Dziesmu un deju svētkos. Jāveido valsts atbalstītu lekciju cikls Latvijas skolām par Latvijas senvēsturi, senkultūru un folkloru, talkā aicinot pazīstamus kultūras darbiniekus un folkloras kopas;
7)       jāaicina ar nodokļu politikas stimuliem veicināt jauniešu pirmās darba pieredzes iegūšanu;
8)       jāaicina pašvaldības aktīvi sadarboties ar jaunatnes nevalstiskajām organizācijām (jo tieši jaunietis var vislabāk uzrunāt citu jaunieti un pārliecināt par nepieciešamību aktīvi izglītoties un iekļauties darba un sabiedriskajā dzīvē), lai efektīvi sasniegtu un identificētu neaktīvos jauniešus (kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki) un iesaistītu tos Jauniešu garantijas pasākumos.

 

Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

4.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2014.gada 25.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA - Par jauniešu nodarbinātības veicināšanu 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Par pamatzināšanām uzņēmējdarbībā un pašiniciatīvas attīstīšanu

 
Latvijas Jauniešu Saeima nolemj,ka:

1)       jauniešu vidū jāpopularizē uzņēmējdarbība, arī ar izglītības programmu palīdzību sniedzot uzņēmējdarbībai nepieciešamās zināšanas, liekot akcentu uz pašiniciatīvas attīstīšanu un prakses iespējām;
2)       jāveido ciešāka izglītības iestāžu un biznesa inkubatoru sadarbība visā Latvijas teritorijā;
3)       jāattīsta jauniešu brīvprātīgais darbs, dodot iespēju gūt pieredzi interesējošās uzņēmējdarbības jomās;
4)       jāizveido uzņēmēju atbalsta sistēma, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi jauniešiem;
5)       jāveicina skolu sadarbība ar Junior Achievement, tādējādi sniedzot skolēniem plašākas iespējas, piemēram, veidot skolēnu mācību uzņēmumu un iegūt jau pirmās praktiskās zināšanas uzņēmējdarbībā.

 

Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa 

4.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2014.gada 25.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA -  Par pamatzināšanām uzņēmējdarbībā un pašiniciatīvas attīstīšanu 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Par individualizētu pieeju skolēnu vajadzībām izglītības sistēmā


Latvijas Jauniešu Saeima nolemj,ka:

1)    vispārējās vidējās izglītības iestādēs īstenojamām izglītības programmām jābūt tādām, kas palīdzētu katram jaunietim izvēlēties savu nākotnes profesiju un orientēties noteiktā mācību virzienā, turklāt vidusskolām vajadzētu piedāvāt izvēles priekšmetus padziļinātai zināšanu apguvei, veicinot praktisko zināšanu apguvi;
2)     jāveido tāds mazākumtautību izglītības programmas modelis, kas veicinātu mazākumtautību integrēšanos latviskajā sabiedrībā un nodrošinātu iespēju izkopt augsta līmeņa valsts valodas prasmi, vienlaikus saglabājot iespēju apgūt dzimto valodu un kultūru, kā arī jānodrošina pedagogu valsts valodas prasmes līmeņa atbilstība amata pienākumu veikšanai;
3)     jāsaglabā un jāattīsta Latvijas lauku apvidos esošās skolas, kam jābūt spējīgām sniegt jauniešiem pilnvērtīgu izglītību un jākļūst par vietējiem kultūras centriem, lai apturētu cilvēku aizplūšanu no laukiem;
4)     vidusskolu programmām jāpalīdz skolēniem attīstīt arī spējas analizēt mediju piedāvāto informāciju un izprast politiskos procesus, ieviešot mācību priekšmetu “Politika un tiesības” kā obligātu;
5)    uzņemot augstskolās nākamos studentus, būtu jāņem vērā arī viņu neformālās vai interešu izglītības aktivitātes un dalība ar izglītības programmu īstenošanu saistītos projektos;
6)     jāpalielina valsts budžeta finansētu studiju iespējas, pakāpeniski pārejot uz bezmaksas augstāko izglītību.

 

Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa 

4.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2014.gada 25.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA - Par individualizētu pieeju skolēnu vajadzībām izglītības sistēmā 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem