Ideju atlase

4.Jauniešu Saeima noslēgusies! Paldies par dalību!
Te vari atrast informāciju par projektu.

TOP Foto Kandidātu idejas Balsis Datums
1 Latvijā ir jāpopularizē neformālā izglītība, jo tādējādi jaunieši iegūst labas izaugsmes iespējas!

423

25.Feb.
2 Jauniešiem jāizveido sadarbības platformu ar valsti, tādēļ es uzskatu, ka šī platforma ir jāveido uz projekta "Jauneišu Saeima" pamata.

306

22.Feb.
3 Uzņēmējdarbība Latvijā ir vāji attīstīta,tiki tāpēc,ka par tās iespējām netiek mācīts skolā.Mana ideja balstās uz jaunā priekšmeta ieviešanu

261

22.Feb.
4 Pārveidot kārtību, kādā deputāts nonāk Saeimas komisijā.

232

23.Feb.
5 Izglītības reformas- ceļš uz labāku Latvijas nākotni!

200

21.Feb.
6 Par latviešu tautas kultūras izplatīšanu Latvijas skolās!

192

21.Feb.
7 Racionāli veidots bilingvālās izglītības pārejas modelis,nodrošinātu kvalitatīvu sistēmas pāreju uz pilnīgu izglītības apguvi valsts valodā.

191

24.Feb.
8 Nepieciešamas izmaiņas Jauniešu Saeimas norisē.

174

25.Feb.
9 Mācību programmu pilnveidošana, vairāk pielāgojot tās noteiktiem novirzieniem, vidusskolās.

172

21.Feb.
10 Latvijā būtu vairāk jāizplata informācija par nelegālo vielu kaitīgumu un lietošanas sekām, veidojot lekcijas ar bijušo "atkarīgo" dalību.

144

25.Feb.
11 Ietaupot skolas energoresursus un ūdeni, sniegt skolai iespēju izmantot ietaupītos līdzekļus skolēnu iniciatīvu atbalstam!

143

27.Feb.
12 ''Jauniešiem būt''- ir svarīgi pilnveidot sevi, apgūt ko jaunu un dalīties pieredzē ar citiem. Vienojoties idejās,mēs spējam paveikt vairāk.

134

22.Feb.
13 Izglītības diversifikācija, kura palīdzēs katram jaunietim izvēlēties sev piemēroto profesiju.

125

08.Mar.
14 Jauniešu zināšanu un iegūtās izglītības pielietojums Latvijā, valsts labklājības stiprināšanai un jauniešu emigrēšanas mazināšanai.

118

22.Feb.
15 Sporta un fizisko aktivitāšu veicināšana jauniešu vidū!

115

11.Mar.
16 Sociālā stratifikācijas novēršana - īsākais ceļš uz latvisku Latviju!

110

25.Feb.
17 Vispārizglītojošo skolu vispārējās vidējās izglītība pielāgošana, katra jaunieša izvēlētajai nākotnes profesijai.

102

21.Feb.
18 Valsts vai pilsētu pašvaldību finansējums Skolēnu pašpārvalžu darbībai.

101

09.Mar.
19 Paplašināt jauniešu darba iespējas un nodarbinātības līmeni vasaras brīvlaikā.

95

11.Mar.
20 Budžeta vietu palielināšana augstskolās - humanitāro un sociālo zinātņu sfērā

91

23.Feb.
21 Palielināt jauniešu(15-18) nodarbinātības iespējas vasaras brīvlaikā novada/pilsētas uzņēmumos vai saimniecībās.

89

03.Mar.
22 Jauniešu plašāka nodrošināšana ar darba iespējām vasaras brīvlaikā

87

23.Feb.
23 Vēzi bieži vien sauc par 21.gs. mēri. Vēzis Latvijā ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem. Lai to mainītu ir nepieciešams rīkoties tagad.

85

21.Feb.
24 Izveidot jaunu mācību priekšmetu - starpkultūru izpratni, kurā tiktu apzināta latviskā identitāte un citu tautu kultūra, tolerance.

78

02.Mar.
25 "Jā" neformālajai izglītībai! Neformālās izglītības ieviešana formālajā izglītībā. Pieredze, iespējas un jaunas prasmes skolēniem.

76

21.Feb.
26 Jaunieši veidos Latvijas nākotni. Tieši viņos ir jārada prasme un jādod iespēja un pārliecība, ka var ietekmēt situācija jau tagad!

72

23.Feb.
27 Ikvienam latvietim un Latvijas iedzīvotājam ir jāapzinās, kādā valstī tie dzīvo, kādas ir šīs valsts un tautas vērtības.

67

24.Feb.
28 Lauku skolām Latvijā ir jābūt un tās jāveido tā, lai piesaistītu skolēnus un jaunās ģimenes.

66

21.Feb.
29 Panākt, ka latviešu jaunieši apzinās savas tautas tradicionālās kultūras mantojumu un dot iespēju iepazīt to vairāk.

63

24.Feb.
30 Samazināt nodokļus ikdienā vajadzīgām precēm, bet pacelt tos ekskluzīvām.

63

07.Mar.
31 Nodrošināt jauniešiem,pēc studiju beigšanas, darbu savā specialitātē, tepat Latvijā.

61

21.Feb.
32 Lielākajā daļā Latvijas pārtikas veikalu ieviest PET un stikla pudeļu nodošanas aparātus.

60

06.Mar.
33 Izglītības un Zinātnes ministrijas kontrole pār izglītības iestādēm.

54

21.Feb.
34 Latvijas Republikas infrastruktūras(autoceļu) uzlabošana

53

21.Feb.
35 Jauniešu nodarbinātība vasarā ar dienas nometnēm.

51

02.Mar.
36 Lai veicinātu izaugsmi, ir jāsamazina bezdarba līmenis. Jādod iespēja strādāt arī jauniešiem, lai zināšanas tiktu izmantotas, pieredze augtu

47

26.Feb.
37 Radikāli mainīt izglītības sistēmu vidusskolā. Par taisnīgu mācību sistēmu! Par personības attīstību, nevis noniecināšanu!

45

24.Feb.
38 Velosipēdu kultūra jauniešu vidū Latvijā būtu jāattīsta uzstādot papildus velo novietnes pie izglītības iestādēm

43

23.Feb.
39 Izglītības sistēma vidusskolās un augstskolās, kas būtu pakārtota darba tirgus pieprasījumam.

39

22.Feb.
40 palīdzēt kaut nedaudz rast smaidu tiem bērniem un jauniešiem, kuriem mēnešiem nākas gulēt slimnīcā ar neārstējamām un smagām slimībām.

39

28.Feb.
41 Valsts atbalsta un finansējuma palielināšana pedagogu mūžizglītībai un profesionālajai pilnveidei.

39

14.Mar.
42 Latvijas izglītības sistēmas un tās dalībnieku potenciāla radīšana,attīstīšana un realizēšana,konsolidējot nozarei nepieciešamo atbalstu.

38

22.Feb.
43 Latvijas ekonomikas attīstība-strauja un dinamiska valsts izrāviena veidošana, Latvijas konkurētspēju celšana starptautiskā līmenī

38

23.Feb.
44 Vēlos attīstīt jauniešu aktivitāti skolu pašpārvaldēs, jauniešu saeimā un vienkārši arī pilsētās.

37

21.Feb.
45 Vēlos ieviest Latvijā saistītu mācību programmu starp mācību priekšmetiem.

37

27.Feb.
46 Jauniešu darbs vasarā ar dienas pasākumu organizēšanu

37

06.Mar.
47 Latvijas izglītības sistēmas uzlabošana, attīstība, lai jauniešus motivētu un attīstītu, nevis pazemotu.

36

25.Feb.
48 Vidusskolas skolēniem atļaut izvēlēties , kādus papildpriekšmetus viņi vēlas apgūt , atskaitot pamatpriekšmetus.

36

26.Feb.
49 Veselības aprūpe bērniem ir ļoti svarīga, tāpēc atbalstam manu ideju un palīdzēsim jau tagad,jo pēc tam būs par vēlu!

34

22.Feb.
50 Dzīvojot un integrējoties citā valstī ir jāpieņem tās kultūra un valoda.

34

23.Feb.
51 Neformālās izglītības atbalsts!

34

02.Mar.
52 Jauno un talantīgo jauniešu atbalsts.

30

21.Feb.
53 Izglītība, ko iegūst vidusskolēni, ir pārāk vispārinoša, tāpēc būtu jāievieš izvēles priekšmeti.

29

25.Feb.
54 Jauniešu brīvprātīgais darbs.

28

11.Mar.
55 Jā, neformālas izglītibas attīstibai un izaugsmei!

24

22.Feb.
56 Pašvaldību biznesa inkubatori jauniešiem jeb iespējas skolēniem un jauniešiem, kam ir interese par uzņēmējdarbību un visu kas ap to saistīts

21

23.Feb.
57 Vienotā Latvija visiem, neatkarīgi no cilvēka tautības

21

02.Mar.
58 Bērnu pareiza audzināšana un radošuma veicināšana ar psihologa palīdzību.

18

01.Mar.
59 Uzņēmējdarbības popularizēšana jauniešu vidū.

17

04.Mar.
60 Jauniešu nodarbinātības veicināšana Latvijā.

17

07.Mar.
61 Vienādu kontroldarbu un vērtēšanas sistēmas ieviešana visās Latvijas izglītības iestādēs.

15

01.Mar.
62 Caur kultūru un zinātni uz saimniecības attīstību!!!

15

04.Mar.
63 Tradicionālo vērtību saglabāšana Latvijas un Eiropas Savienības mērogā

15

04.Mar.
64 Veicināt jauniešos velmi un interesi iegūt labu izglītību,specialitāti, kas palīdzētu sekmīgi rast sev darbu Latvijā pēc skolas beigšanas!

15

12.Mar.
65 Vairāk uzmanību vērst uz neformālo grupu atbalstīšanu, pilnveidošanu un popularizēšanu!

14

23.Feb.
66 Attīstīt vispārizglītojošās skolās profesionāli orientētās programmas, kas iepazīstinātu skolēnus ar kādu konkrētu profesiju.

14

05.Mar.
67 Jauna izvēles mācību priekšmeta mediji un to analīze izveidošana, kurā skolēni aktīvi darbotos visaptverošu zināšanu attīstīšanai.

14

06.Mar.
68 Valsts dotāciju piešķiršana zinātnes attīstībai Latvijas Republikā

14

14.Mar.
69 Uzlabot izglītības metodes pamatskolas un vidusskolas posmā, padarot tās radošākas.

14

16.Mar.
70 Par drošu un draudzīgu vidi!

12

23.Feb.
71 Interešu izglītības, pulciņu attīstības veicināšana pasākumi.

11

24.Feb.
72 Jauniešu drba vietam un aktivitātēm.

11

14.Mar.
73 Veicināsim jauniešu līdzdalību Latvijā! Tikai paši darot varam veidot sev draudzīgu vidi!

11

15.Mar.
74 Pašlaik vidusskolēnu dalība projektos netiek pietiekami novērtēta stājoties augstskolā, manuprāt tas ir jāmaina.

10

23.Feb.
75 Izveidot lielu jauniešu politisko organizāciju, kura jauniešiem būs pašrealizācijas iespējas, Skolas programas iekļaut priekšmetu Politika.

9

21.Feb.
76 Es veleos sadarbiba , ar Latvijas jauniesiem sadarbojoties un piedavat jauniesu vidu mazinat bezdarba limeni valsti.

9

02.Mar.
77 Talantīgo jauniešu prāsmju attistība

8

21.Feb.
78 Saistīt kādu medicīnisko iestādi vai darbiniekus ar augstskolām, lai studentiem būtu iespējams ātri un par pieticīgu cenu iegūt ārsta zīmi!

8

03.Mar.
79 Vērtējumu un normatīvu atcelšana sporta stundās.

8

13.Mar.
80 Vidusskolēniem ir nepieciešms mācīties to, kas noder tālāk nākotnē. Vidusskolas laikā jauniešiem nav iespēja attīstīties kādā konkrētā jomā.

7

22.Feb.
81 Mācību procesu mācību iestādēs padarīt interesantāku, palīgā ņemot Informāciju Tehnoloģiju ierīces.

7

23.Feb.
82 Mācību iestādēs skolēniem neuzdotu pārāk daudz mājas darbus!

6

23.Feb.
83 Vidusskolas izglītības sistēmas reforma: priekšmetu studēšana pēc izvēles un patstāvīgo darbu (mājas darbu) skaita samazināšana.

6

03.Mar.
84 Veidot ciešāku savstarpējo sadarbību starp izglītības iestādēm un biznesa inkubatoriem.

4

21.Feb.
85 Stipendijas vidusskolēniem un apbalvojumi par olimpiādēm.

4

03.Mar.
86 Jauniešu ideju realizēšana

4

11.Mar.
87 Izveido informācijas platformu, kurā ievieto informāciju Latvijas sabiedrībai par aktuālo Lavijas politikā.

4

16.Mar.
88 Mana galvena ideja ir cīņa pret narkotiskām vielām, kā "spice", cigaretes, alkahols kuri trauce mūsu jauniešiem normali attistīties.

3

01.Mar.
89 Veikt reformu uzņēmējdarbības sektorā, lai uzņēmumi spētu ātrāk attīstīties.

3

12.Mar.
90 Samazināt skolēnu somu smagumu

2

21.Feb.
91 Latvijā ir nepieciešamas aktivitātes un vairāki pasākumi, mums visiem kopā tas ir jārealizē!

2

22.Feb.
92 Visefektīvākais veids, kā panākt izmaiņas jaunatnes jomā Latvijā ir caur jauniešu organizācijām, tāpēc šī organizācijām būtu jātiekas.

2

25.Feb.
93 VESELIBU BEZMAKSAS VISIEM IEDZIVOTAJIEM .NEKA TIKAI NODOKLU MAKSATAJIEM APRUPES NAMOS CIENIGU ATIEKSMI PRET PACIENTIEM MEDIKIEM PALIELINAT

2

01.Mar.
94 Samazināt uzņēmumu ienākuma nodokli, lai veicinātu Latvijas uzņēmējdarbības vidi kā arī konkurētspēju Eiropas tirgū.

2

16.Mar.
95 Ļautu pamatskolēniem pēc pamatskolas izglītības iegūšanas izvēlēties vismaz trīs izvēles priekšmetus,kurus apgūt vidusskolā

1

24.Feb.
96 Skolas izglītibas programmas ir pārāk vienkāršas. Ir ļoti maz praktiskā pieredzes pielietošana no stundā uzzinātā.

1

02.Mar.
97 Sveiki vēlos atīstīt velosportu.

1

04.Mar.
98 Iesaku izstrādāt jaunus sporta stundu standartus un sporta normas priekš dažādām jauniešu sportiskajām spējām.

1

10.Mar.
99 Izveidot valsts atbalstīto speciāli regulēto programmu, lai tie, kas mācas vidusskolā varētu piedalīties jaunāku skolēnu apmācības procesā.

1

13.Mar.
100 "Izdoma savus svētkus" - vienu reizi gadā visi kas grib izdoma savus svētkus un nosuta to uz speciālo e-pastu.

1

16.Mar.

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem